تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

پارس پنگان

مدیر عامل : علی اروج زاده

(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۷۴۹۲۹
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۷۸۴۴۰


تهران سوفا

مدیر عامل : محمد ابراهیم پورشهامی

(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۵۱۱۰۰
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۷۷۸۰۰


توس پیوند

مدیر عامل : مجید محمد پور

(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۵۷۴۷۴
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۷۴۹۹۳


گسترش شیرسازی

مدیر عامل : سیامک رخشان

(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۷۴۰۲۶
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۵۷۷۵۶


فناوری تجهیزات سرچاهی (وتکو)

مدیر عامل : علیرضا فلسفی تنکابنی

(+۹۸) ۲۱ ۲۶۴۰۵۸۱۸
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۶۱۳۰۹


Copyright © Petroleum Equipment Industries Co. - All rights reserved.