تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

احمد بابا خانلو-نایب رئیس هیئت مدیره
سید ابوالحسن سید خاموشی-رئیس هیئت مدیره
 حسن وفائی-مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محمد نظری-عضو هیئت مدیره
محمد مهدی طوفانی نژاد-عضو هیئت مدیره

Copyright © Petroleum Equipment Industries Co. - All rights reserved.